Legislatie

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PRIMĂRIEI ȘI CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CIOCĂNEȘTI 

A.Legislația privind organizarea și funcționarea Primăriei și Consiliului local al comunei Ciocănești:

1.  Constituția României: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355

2.  Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28009

3.  Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20173

4.  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49915

5.   Legea nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55664

6.    OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51410

7.    Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95836

8.     Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153210

9.     Legea nr.24/2000 republicată (r2), privind normele de tehnică legislativă pentru publicarea actelor normative, modificată și completată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118116

10.   Codul civil al României aprobat prin Legea nr.287/2009: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/205332

11.   Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55794

12.   Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29731

13.   Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667

14.    Legea nr.333/2003 cu privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156432

15.   Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităților publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/201185

16.   Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupției: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323#id_artA511

17.    Legea fondului funciar nr.18/1991 rerepublicată, modificată și completată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203359

18.    OG nr.28/2008 privind registrul agricol, modificată şi completată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/96993

19.   Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/162616

20.   Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156290

21.   Legea nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203151

B.Acte normative cu impact asupra activității:

1.   Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

2.   Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a etiţiilor: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817

3.   Ordonanța Guvernului nr.80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precumşi ale primarilor şi viceprimarilor, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45932

4.   Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51282

5.    Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaților: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195770

6.     Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2566

7.     Ordinul nr.289/147/7325/2017/437/1136/2018/1588/2017/2018 din 17 august 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/196888

C. Legislația privind organizarea serviciilor publice oferite cetățenilor de către Primăria comunei Ciocănești este disponibilă în cadrul secțiunilor specifice.

 

@2023

Meniu